Правни бележки


Съдържание
Авторът не носи отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на материалите на този уебсайт или на съдържащата се в тях информация. В никакъв случай не могат да се предявяват претенции към автора за отговорност, свързана с имуществени или неимуществени вреди, произтичащи от използването или неизползването на предоставената информация или произтичащи от използването на грешна или непълна информация, освен ако не са налице доказателства за умишлена вина или груба небрежност от страна на автора.

Всички материали на този уебсайт подлежат на потвърждение и не са задължителни. Авторът си запазва изрично правото да променя, допълва или изтрива част или всички страници на този уебсайт или да прекрати временно или окончателно публикуването на уебстраниците без предизвестие.

Кръстосани препратки и връзки
В случай на директни или индиректни препратки ("хипервръзки") към външни уебсайтове извън обхвата на отговорността на автора, авторът може да бъде държан отговорен само ако е запознат със съдържанието на тези уебсайтове и за него е технически възможно и разумно да предотврати използването на тези уебсайтове, ако те съдържат незаконни материали.

С настоящото авторът изрично потвърждава, че към момента на създаване на връзката на тези уебсайтове не е имало разпознаваемо незаконно съдържание. Авторът няма никакво влияние върху настоящия или бъдещия дизайн, съдържание или авторство на уебсайтовете, към които се отнасят връзките/препратките. Поради това авторът изрично се дистанцира от съдържанието на всеки свързан уебсайт, което е било променено след създаването на връзката. Отговорност за незаконно, невярно или непълно съдържание и особено за вреди, възникнали в резултат на използването или неизползването на предоставената информация, може да носи само доставчикът на свързания/препратения уебсайт, а не доставчикът на уебсайта, който само препраща към въпросните уебстраници.

Закон за авторското право и търговските марки
Във всички публикации авторът полага всички усилия да спазва разпоредбите за авторските права, приложими към всички използвани от него графики/изображения, акустични данни, видеоматериали и текстове, и да използва само графики/изображения, акустични данни, видеоматериали и текстове, създадени от него, или графики/изображения, акустични данни, видеоматериали и текстове, създадени от свободен/споделен софтуер.

Всички препратки в материалите на този уебсайт към марки или търговски марки, които могат да бъдат защитени от трета страна, безусловно се подчиняват на разпоредбите на съответните закони за марките и на правата на собственост на регистрирания собственик. Дори когато дадена марка или търговска марка е само спомената, не трябва да се приема, че тя не е защитена от правата на трета страна. Снимка ©istockphoto.com.

Авторските права за публикуваните материали, създадени от автора, остават изключително за автора на тези уебстраници. Възпроизвеждането или използването на графики/изображения, акустични данни, видеоматериали или текстове в други електронни или печатни публикации без изричното разрешение на автора е забранено.

Правна сила на изключването на отговорността
Настоящото изключване на отговорността се счита за част от онлайн информацията, която препраща към тази страница. В случай че някоя част от този текст или някоя формулировка в него не отговаря, вече не отговаря или отговаря само частично на съответните действащи правни разпоредби, това не засяга съдържанието или валидността на останалите части на този документ.

Онлайн-инструменти
Авторът предоставя на клиентите и партньорите допълнително защитено работно пространство чрез модулите Портал за клиенти и Портал за партньори и други онлайн инструменти. Използването на тези работни пространства може да подлежи на заплащане на такса. При първия достъп до тази услуга потребителите получават информация за общите условия и разпоредби за използването на тази услуга.

Общи условия и правила за използване
Предоставената тук правна информация допълва съдържанието на общите условия и правила за използване на онлайн инструменти, предоставени от CERES GmbH.